ManagementVedení s vášní

Spolehlivý dodavatel

Skupina Vollmann Group vyrábí vysoce kvalitní komponenty z kovu a plastu pro automobilový průmysl. Výrobky jsou přizpůsobovány požadavkům a specifikacím našich zákazníků. Nároční dodavatelé pro automobilový průmysl mají ve společnosti Vollmann toho správného partnera pro své vysoce kvalitní výrobky a vývoj produktů.

Atraktivní zaměstnavatel

Skupina Vollmann Group je moderní průmyslová společnost a svým zaměstnancům nabízí jistou práci ve vzrušujícím a inovativním odvětví. Nejnovější technologie, nepřetržitý vývoj, přímé komunikační kanály a rodinná struktura společnosti nabízejí rozmanité pracovní prostředí. Ať již ve výrobě, správě, nebo managementu: Ve společnosti Vollmann máte příležitost dále se rozvíjet.

Regionální rodinná společnost

Skupina Vollmann Group je odpovědnou rodinnou společností s více než stoletou tradicí odolnou proti krizi a odvahou jít inovativními směry. Jako spolehlivý zaměstnavatel jsme úzce propojeni s našimi pobočkami a podporujeme regionální komunity v kulturních, sportovních a sociálních projektech. Na nás se mohou spolehnout nejenom zaměstnanci, ale i města a obce.

Vedení s vášní

Vedení skupiny Vollmann Group

Jednající společníci

Alexandra Vollmann-Müller

Axel Vollmann

Chief Executive Officer (CEO)

Viktoria Vollmann

Od roku 2021 odpovídají Viktoria Vollmann a Alexandra Vollmann-Müller za podnikatelské aktivity a rozvoj jako 4. generace spolu se svým otcem jako jednající společníci.

 

Axel Vollmann nastoupil do společnosti v roce 1985 a o tři roky později se stal jednajícím společníkem. Jeho znalosti ze studia strojního inženýrství a získání titulu inženýra ekonomie na univerzitě v Kolíně nad Rýnem, stejně jako jeho podnikatelské dovednosti tvoří základ pro jeho strategické kroky a neustálý rozvoj skupiny Vollmann.

Kromě profesních závazků zastává Axel Vollmann různé čestné funkce ve veřejném životě a je členem poradních sborů. Od roku 2004 je mimo jiné viceprezidentem Jihovestfálské průmyslové a obchodní komory v Hagenu.

Axel Vollmann je ženatý a má dvě dospělé dcery, Viktorii a Alexandru.

Obě dcery působí operativně společně s otcem v koncernu od roku 2017.

Od roku 2021 odpovídají Viktoria Vollmann a Alexandra Vollmann-Müller za podnikatelské aktivity a rozvoj jako 4. generace spolu se svým otcem jako jednající společníci.

Od roku 2021 odpovídají Viktoria Vollmann a Alexandra Vollmann-Müller za podnikatelské aktivity a rozvoj jako 4. generace spolu se svým otcem jako jednající společníci.

Thomas Erdelt

Chief Operating Officer (COO)

Thomas Erdelt vystudoval obchodní administrativu a svou kariéru u společnosti Vollmann zahájil v roce 1989 jako zaměstnanec oddělení prodeje světelné techniky. Následně převzal další funkce jako vedoucí oddělení a divize ve skupině. Od roku 1997 byl Erdelt členem managementu s výhradní plnou mocí k zastupování, dokud nebyl koncem roku 2006 jmenován generálním ředitelem všech provozních společností skupiny Vollmann.

Thomas Erdelt je otcem dvou synů a dvou dcer.

Kai Ruhrländer

Chief Financial Officer (CFO)

Po vyučení v oboru průmyslový úředník absolvoval Kai Ruhrländer dálkové studium obchodní administrativy. Poté pracoval šest let pro společnost Ernst & Young, kde složil zkoušku daňového poradce a získal odborné znalosti v oblasti účetnictví, auditu a provozních procesů. Poté působil pět let jako vedoucí účetního oddělení ve společnosti KFC a později u výrobce hliníkových výrobků Aleris Rolled Products.

V roce 2017 nastoupil do společnosti Vollmann Group, kde zastával pozici finančního ředitele (CFO) jako autorizovaný signatář.

Falko Weiß

Chief Technology Officer (CTO)

roce 1989. Ve své profesní dráze pokračoval u společnosti Blechformwerke Bernsbach jako konstruktér nástrojů, poté pracoval v prodeji a jako projektový manažer. Později se stal technickým ředitelem, jednatelem a členem představenstva (CTO). Po dvou letech jako odpovědná osoba za lisovnu a vedoucí závodu u společnosti Magnetto nastoupil v roce 2015 do koncernu Vollmann a převzal vedení závodu v Zwönitzu.

Od roku 2021 pracuje jako technický ředitel (CTO) a posouvá technologickou vizi skupiny Vollmann kupředu.

Falko Weiß je ženatý a má dvě děti.

Tobias Bühne

Chief Business Development Officer (CBDO)

zahájil svou kariéru v koncernu Vollmann v roce 2016 jako stážista po dokončení vysokoškolského studia s titulem Master of Science v oboru ekonomie TU Dortmund. V následujících letech zastával funkce v projektovém managementu a řízení závodu, než byl od roku 2019 zodpovědný za zvláštní úkoly vedení společnosti. Od roku 2021 je jako prokurista součástí managementu skupiny Vollmann Group a jako ředitel pro rozvoj podnikání (CBDO) odpovídá za za oblasti obchodního rozvoje společnosti a digitalizaci.

Tobias Bühne je ženatý a otcem dvojčat.

Thomas Erdelt vystudoval obchodní administrativu a svou kariéru u společnosti Vollmann zahájil v roce 1989 jako zaměstnanec oddělení prodeje světelné techniky. Následně převzal další funkce jako vedoucí oddělení a divize ve skupině. Od roku 1997 byl Erdelt členem managementu s výhradní plnou mocí k zastupování, dokud nebyl koncem roku 2006 jmenován generálním ředitelem všech provozních společností skupiny Vollmann.

Thomas Erdelt je otcem dvou synů a dvou dcer.

Po vyučení v oboru průmyslový úředník absolvoval Kai Ruhrländer dálkové studium obchodní administrativy. Poté pracoval šest let pro společnost Ernst & Young, kde složil zkoušku daňového poradce a získal odborné znalosti v oblasti účetnictví, auditu a provozních procesů. Poté působil pět let jako vedoucí účetního oddělení ve společnosti KFC a později u výrobce hliníkových výrobků Aleris Rolled Products.

V roce 2017 nastoupil do společnosti Vollmann Group, kde zastával pozici finančního ředitele (CFO) jako autorizovaný signatář.

roce 1989. Ve své profesní dráze pokračoval u společnosti Blechformwerke Bernsbach jako konstruktér nástrojů, poté pracoval v prodeji a jako projektový manažer. Později se stal technickým ředitelem, jednatelem a členem představenstva (CTO). Po dvou letech jako odpovědná osoba za lisovnu a vedoucí závodu u společnosti Magnetto nastoupil v roce 2015 do koncernu Vollmann a převzal vedení závodu v Zwönitzu.

Od roku 2021 pracuje jako technický ředitel (CTO) a posouvá technologickou vizi skupiny Vollmann kupředu.

Falko Weiß je ženatý a má dvě děti.

zahájil svou kariéru v koncernu Vollmann v roce 2016 jako stážista po dokončení vysokoškolského studia s titulem Master of Science v oboru ekonomie TU Dortmund. V následujících letech zastával funkce v projektovém managementu a řízení závodu, než byl od roku 2019 zodpovědný za zvláštní úkoly vedení společnosti. Od roku 2021 je jako prokurista součástí managementu skupiny Vollmann Group a jako ředitel pro rozvoj podnikání (CBDO) odpovídá za za oblasti obchodního rozvoje společnosti a digitalizaci.

Tobias Bühne je ženatý a otcem dvojčat.

Strategie řízení

Spokojenost našich zákazníků je rozhodující pro úspěšnost naší skupiny a zajištění její budoucnosti. Z tohoto důvodu je kvalita základem všech našich aktivit.

Spokojenost zákazníků

Základem úspěchu všech závodů skupiny Vollmann Group je spokojenost našich zákazníků. Ti stanovují kritéria pro kvalitu, dodržování termínů, hospodárnost a udržitelnost. Naši zákazníci a jejich podpora při řešení technických a logistických i ekologických úkolů a problémů mají vždy nejvyšší prioritu, protože jako poskytovatelé služeb získáváme naše zákazníky kompetencí a profesionalitou. Této spokojenosti zákazníků dosahujeme díky našemu vysokému technickému know-how, nadprůměrnému nasazení a osobní odpovědnosti každého jednotlivého zaměstnance. Kromě toho udržujeme otevřenou a aktivní komunikaci se všemi našimi zákazníky na pozadí služby „best-in-class“(„nejlepší ve své třídě“).

Spokojenost zaměstnanců

Spokojení zaměstnanci jsou cestou k osobnímu odhodlání, motivaci, osobní odpovědnosti a loajalitě vůči společnosti. Aktivním zapojením našich zaměstnanců do procesů, průběžným poskytováním informací, školením a dalším vzděláváním udržujeme a zvyšujeme jejich kvalifikaci.

Životní prostředí a energie

Ochrana našeho životního prostředí a neustálé zlepšování energetické účinnosti jsou pro nás důležitými firemními cíli. Proto se zavazujeme dodržovat platný právní rámec a požadavky naší společnosti s ohledem na životní prostředí a energii. Pravidelně sledujeme dopad na životní prostředí a neustále zlepšujeme naše služby a využívání energeticky účinných výrobků a služeb. Tímto způsobem účinně přispíváme k trvalé ochraně zdrojů, životního prostředí a klimatu.

Soulad s právními předpisy

Základem všech našich činností je dodržování všech příslušných zákonů, podmínek a norem a všech závazných povinností organizace. Zejména prostřednictvím systému pověřování realizujeme plnění požadavků na kvalitu, bezpečnost práce, bezpečnost informací, slučitelnost s životním prostředím a energetickou účinnost.

Kultura řízení

Naši manažeři jsou příkladem v orientaci na zákazníka. Aktivně podporují zavedený systém řízení tím, že se s ním identifikují a bezprostředně přebírají odpovědnost za své procesy. Jasný závazek ke kvalitě, bezpečnosti práce, udržitelnosti (pracovní podmínky a lidská práva, zdraví a bezpečnost, etika podnikání, ochrana životního prostředí a klimatu, odpovědné nakupování surovin a ochrana osobních údajů) a bezpečnosti informací jsou součástí sebepojetí všech manažerů. Vedení společnosti se zavazuje zpřístupnit všechny nezbytné zdroje, které jsou nutné pro implementaci požadavků. Aktivní proces neustálého zlepšování zajišťuje dosažení trvalého zlepšování kvality, snižování znečištění životního prostředí a optimalizace energetické účinnosti.

Benchmarking

Porovnáváme se s našimi konkurenty a čelíme požadavku udržet naši vedoucí pozici na trhu, zejména s našimi klíčovými zákazníky.

Smluvní partneři, dodavatelé a poskytovatelé služeb

Smluvní partnery, dodavatele a poskytovatele služeb chápeme jako partnery, a proto udržujeme otevřený, čestný a informativní styl komunikace. Naše nároky a cíle jsou známé. Při výběru našich dlouhodobých partnerů zohledňujeme kromě kvality, technologie, dodržování termínů a ceny také bezpečnostní, energetická a environmentální kritéria. Struktura a průběh systému řízení popsaného v této příručce jsou zaměřeny na provádění této politiky řízení a jejích zásad.

Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

Našich úspěšných pozic můžeme dosáhnout a posílit je jen tehdy, pokud se budeme snažit chránit naše zdroje informací, aby byla zachována v přiměřené míře důvěrnost informací, aby byla přiměřeným způsobem zajištěna integrita informací a aby mohly být splněny všechny právní, zákonné a smluvní závazky. Všichni zaměstnanci a vedení společnosti si jsou vědomi své odpovědnosti týkající se zacházení a používání IT a firemních dat a podporují strategii zabezpečení IT podle svých nejlepších schopností.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví jsou nedílnou součástí naší odpovědnosti a obchodních aktivit. Jsme povinni přijímat opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat příslušné předpisy a pracovní pokyny a používat zákonem požadované ochranné prostředky. Všichni vedoucí pracovníci a zaměstnanci jsou povinni dodržovat bezpečnostní normy na ochranu zdraví při práci.

Cíl nulových vad

Udržováním a zdokonalováním našeho systému řízení a důsledným používáním reaktivních a preventivních nástrojů managementu kvality na všech strukturálních úrovních usilujeme o cíl nulových vad. Základním stavebním kamenem pro dosažení tohoto cíle je důsledné snižování nákladů na chybné výkony a snižování chyb ve výrobním procesu.

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen